دوره اول امریکن

نیازی نیست من جای شما باشم و خودت تو حاشیه هستی نه من. من کلا به خاطر رفتار شما زبان رو کنار میزارم .


سلام زبان:

هرگز بخاطر رفتار اشتباه کسی چیزی رو کنار نذارید

چون در زندگی کسی که رفتار اشتباه داشته باید مجازات بشه نه کسی که خودش قربانی رفتار اشتباه بوده

ما از شما معذرت می خوایم این مدت اذیت شدید