گزارش 5،mirzaeif28،تهران

سلام

روز 24 خرداد 2 بخش از درس 4 رو مرور کردم، معنی لغوی ingested دقیقاً چیه، به نظرم آزار دهنده بودن بود، درست متوجه شدم؟.


سلام زبان:

کلمه رو هیچ وقت خارج از جمله نمی شه به خوبی معنی کرد همیشه جمله اش رو هم بدید

ingest

قورت دادن