گزارش کار 99 -همقلم – 28 خرداد 96

Hello

I’m sorry, I can’t study English in 3 days ago.

I tray more for study in week.

Good night.

Bye-bye.


salamzaban:

it’s ok

شما ممکن است این را هم بپسندید