گزارش نود و هشت.11 خرداد سمیه.شیراز

Hi.I hope you have delightful times.I had reviewed level 12th to 14th of third level more than three times and recorded my voice and listened again.I had corrected my pronunciations.


salamzaban:

very good!

شما ممکن است این را هم بپسندید