گزارش صد و ده.24 خرداد.سمیه.شیراز

Hello.Two unites19th & 20th had been finished.On Salamzaban website I had studied two lessons of six levels….after getting intermediate grade.Benefit sentences.Thanks


salamzaban:

very good

شما ممکن است این را هم بپسندید