رضا – گزارش بیست ونهم-14خرداد – تهران

Hello
I reviewed lesson 17 tonight
and start to shorthand a horror story for send to you in telegram

thank you

see you soon


salamzaban:

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید