ارسال گزارش lesson 11

مولودی – یازدهم تیرماه – در حال مطالعه درس 11 از سطح یک دوره امریکن هستم.


سلام زبان:

توی گروه چت سلام زبان هم هستید؟