گزارش و میز کار سایت سلام زبان

0

ame

Me,Amirmohammad salehi, the sixth of Ordibehesht 1396 Hello, A interesting news, with reading some anther page,I will completely read Opd for one time and I will continue with excesses power Be with me good...

0

it179-960206

سلام من همچنان از درسهای ابتدایی شروع به مرور درسها و تمرین مکالمات کرده ام . نرم افزار OPDرا روی کامپیوتر نصب کرده و هر روز مطالعه می کنم . سعی می کنم همه...