دسته: گزارش کار دوره آمریکن

0

مهدی 79-گزارش اول

مهدی 79 -گزارش اول -با سلام امروز اولین جلسه رو مطاله کردم و لی درس اول تمام نشد برا هر درس تقریبا چقدر باید وقت گذاشت ؟ با تشکر سلام زبان: سلام، به جمع...