نویسنده: sr1370-tums

38th report (96.2.13)*SR-Tums

Hello Today, I wanna  finish lesson 7th of OPD thanks زبان آموزان محترم سطح 1 و 2 دوره امریکن سلام زبان توجه داشته باشید: تمرین و آموزش مکالمه زبان انگلیسی که توسط کارشناس به...