نویسنده: s.parsa

1

گزارش کار بیست و دوم.2 بهمن-سمیه-شیراز

Hi,lesson 19 was finished.All unit’s pictures were imaged on my mind.I was not active today salamzaban: thank you ❄️زبان آموزان دوره پیشرفته و امریکن لطفا توجه داشته باشید هنگام انتشار گزارش کار خود حتما...