بادرود هدف من از یادگیری زبان انگلیسی صبحت کردن با…

بادرود هدف من از یادگیری زبان انگلیسی صبحت کردن با کشورهای خارجی می باشد وهمچنین بتوانم با اموختن یک زبان دیگر مغزم را درگیر کنم وهچنین یکی از هدف های زندگیم می باشد. خدانگهدار سلام زبان: ممنون