عبدالرشیدی کرمان گزارشکار تابستان

سلام اول از همه خدا روشکر میکنم من از پارسال پاییز با سلام زبان شروع کردم و در دوره های امریکن و کلمات تافل ایلتس ثبت نام کردم ولی میشه گفت پیشرفت اصلی ام را از وقتی حس کردم که به لطف سرکار اومدنم زبان خوندنم نظمی روزانه پیدا کردن حالا هر روز بسته به اطلاعت بیشتر دربارهعبدالرشیدی کرمان گزارشکار تابستان[…]

عبدالرشیدی کرمان ۲۲مرداد

hi, today I worked lesson one of level two american with my self , write down the conversations on the paper and attached them in my note book that I bought for writing phrases and sentences which I want to use in my speaking salamzaban: not all of the conversations but some important sentences and اطلاعت بیشتر دربارهعبدالرشیدی کرمان ۲۲مرداد[…]

عبدالرشیدی کرمان ۱۸ مرداد امریکن

Hi, today I reviewed lessons 1 and 2 of level2. American after 4or 3 month , i think, it was surprisingly new for me, I am correct or I miss some item in the lesson1. Are you add some new reading for lesson 1?or maybe i am read lesson like newspaper, i am so lazy اطلاعت بیشتر دربارهعبدالرشیدی کرمان ۱۸ مرداد امریکن[…]

عبدالرشیدی کرمان ۱۵مرداد امریکن

Hi, yesterday I  was at lesson10 but the latest tab already have problem just show me no thing so I left it and move forward exercise lesson 11and 12 today work them and in the evening I have  second phone call speaking and how about lesson 13and 14?when I can do them?thanks due to your اطلاعت بیشتر دربارهعبدالرشیدی کرمان ۱۵مرداد امریکن[…]