۱۳ همین گزارش کار_فاطمه_۸ تیر ماه۹۶

Hi conselure

I am story for my delaying to write report. I am busy but I do not forgot to read English but I just don’t write any reaport this days. As yet I annalise learning pathway and I found that the best way for learning language is just thinking by English!!!I know this but now its being improve for me!

In this day I read 10 part of OPD and during day I use of them. Also I was read lessons 9and10 of Ielts course


salamzaban:

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *