گزارش

گزارش سوم من-4تیر-مرجان-تهران

سلام به سلام زبان.

درس 3 خوانده شد.

نوشتن گزارش و مطرح کردن سوالات باعث میشود که احساس کنیم در این راه زبان آموزی تنها نیستیم و با انگیزه بیشتری مطالعه میکنیم.


سلام زبان:

اصلا تنها نیستید

ما هرچند کوتاه جواب می دیم ولی با وسواس کار شما رو دنبال می کنیم و از درس 10 به بعد شخصا با شما مکالمه کار می کنیم