گزارش 5 – 27 خرداد 96 – مسعود

Hello I study lesson tow and work on the layout

It is a boot.    They are boots.  They are butter.

good bye


salamzaban:

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید