گزارش یازدهم ، احمد ، ۲۰ اردیبهشت

Hi,

I studied lesson 6 , also

 unit 8 of OPD (transpotation)

 untill part “parts of a car”.


salamzaban:

good job,

شما ممکن است این را هم بپسندید