گزارش کار 97 -همقلم -23 خرداد 96

Hello

How are you?

I’m tired, today I was very busy, and I can’t study English.

Good night.

Bye-bye.


salamzaban:

no problem

شما ممکن است این را هم بپسندید