گزارش کار 91 -همقلم – 8 خرداد 96

Hello

Thank you, he’s better.

Today I listen unit 5 of OPD and review unit 1.

Good night.


salamzaban:

thank God

شما ممکن است این را هم بپسندید