گزارش کار 86 -همقلم – 31 اردیبهشت96

Hi

I’m sorry, I was very busy in 4 days ago.

I can’t study English.

Good day.


salamzaban:

no problem

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید