گزارش کار 85 – همقلم – 27 اردیبهشت 96

Hello

How are you?

Today I listen unit 4 of OPD.

Ok, I must study Amrican Course, too.

Good day.


salamzaban:

very good

شما ممکن است این را هم بپسندید