گزارش کار شماره ۱ ,morteza7

بعد از چند روز که امکان ارسال گزارش کار فراهم شد،
مطالعه دروس تا درس سوم
مطالعه کتاب OPD فصل لباس
جایگزین کردن معادل انگلیسی اشیا ٕ، مکانها و… در ذهنم


سلام زبان:

خیلی خوبه

ممنون