گزارش چهارم – کوروش، تهران -17-4-96

سلام

درس چهارم با تاخیر مطالعه شد و در گزارش بعدی بخش تمرین ارسال خواهد شد


سلام زبان:

ممنون