گزارش هفتاد و هشت.16 اردیبهشت.سمیه.شیراز

Hi,three lessons(6th,7th & 8th) of fifth level had been studied.Those were full of fabulous and advantage vocabularies.Thanks


salamzaban:

good

شما ممکن است این را هم بپسندید