گزارش هشتاد و سوم.21 اردیبهشت.سمیه.شیراز

Hello.Three units(25th,26th & 27th)  had studied,but I am sure that reviewing is necessary.Tomorrow I am going to do it.Thanks


salamzaban:

yes I agree with you

شما ممکن است این را هم بپسندید