گزارش هشتاد ونهم.27 اردیبهشت.سمیه شیراز

Hello.Three lesson of second level were reviewed(3rd,4th & 5th).Thanks.I am going  to finish five units tomorrow.


salamzaban:

very good

شما ممکن است این را هم بپسندید