گزارش صد و یکم.15 خرداد.سمیه.شیراز

Hi.Five units had been finished.My voice had recorded,and new vocabularies dictation were practiced.Thanks a lot


salamzaban:

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید