گزارش صد و پانزده.29 خرداد.سمیه.شیراز

Hello.Some essential vocabularies of fourth level had been reviewed again .Now,I have adequate confidence to start fifth level tomorrow.Thanks


salamzaban:

very good

شما ممکن است این را هم بپسندید