گزارش شماره ۶, morteza7

مطالعه بخشی از درس پنجم بعد از کامل کردن درس برای داشتن پارتنر اقدام میکنم.

فکر کردن به زبان انگلیسی( که داره بهتر میشه).


salamzaban:

very good