گزارش شماره ۳۳, morteza7

مطالعه کامل درس پانزدم

اتمام فصل سوم کتاب OPD

گوش دادن به دو پادکست از کوچ شین (pesky, sheer)

فکر کردن به زبان انگلیسی


salamzaban:

thank you