گزارش شماره ۲۱, morteza7

مطالعه درس ۱۲

فکر کردن به زبان انگلیسی

مطالعه بخشی از فصل ۱۱ کتاب OPD


سلام زبان:

فایل صوتی زیاد بشنوید 

ممنون