گزارش شماره ۱۸, morteza7

فکر کردن به زبان انگلیسی

نصب نرم افزار OPD بر روی کامپیوتر مطالعه فصل کار

مرور برخی فصول قبلی مطالعه شده با نرم افزار که به نظرم خیلی خوب و جالبه به ویژه با تست هایی که درون نرم افزار قرار داده شده.


سلام زبان:

ممنون