گزارش شماره ۱۴, morteza7

فکر کردن به زبان انگلیسی

مطالعه کتاب OPD


سلام زبان:

ممنون

شما ممکن است این را هم بپسندید