گزارش روز هفدهم

Hello
I was involved in a project few days and did not have free time.
I’m very sorry for this .
I read the Lesson 17.
thanks.


salamzaban:

no problem my friend 

شما ممکن است این را هم بپسندید