گزارش درس 5 حلاج رامسر

با سلام

درس 5 نیز مرور شد

هنوز به انگلیسی فکر کردن برایم جا نیفتاده است وبرای ان وقت نگذاشتم


سلام زبان:

خب مجددا کلیپ مربوطه رو ببینید