گزارش درس هفتم سطح یک دوره آمریکن- 19 شهریور96

امشب چهل دقیقه وقت برای مرور درس گذاشتم. واقعا مفید بود.


سلام زبان:

خیلی عالی

با opd چکار می کنید؟