گزارش درس سوم

باسلام

درس سوم را دومرتبه ویابیشتر مرور کردم علت مکث نوشتن کلمات می باشد که املاءانها را می خواهم انجام بدهد

1-باوجود اشنایی با کلمات برای به خاطر سپردن نوشتن انها بیش از دو مرتبه نیاز می باشد وکلمات فرار می باشد (برای املاء )

2-به دلیل مشغله زندگی کمتر انگلیسی فکر کردن انجام می دهم ولی چون اوایل است وعادت نکردم مطمئنا روی ان تاکید می کنم

3-نمی دانم شاید درست نباشد ولی بعضی کلمات متضاد که تاکنون نمی دانستم در دفتر چه می نویسم تا برایم مرور بشود

4-ایا زمان خاصی برای اتمام درسها است یا می توانیم زمان بیشتری برای درسها بگذاریم


سلام زبان:

فرصت به اندازه کافی هست نگران نباشید