گزارش بیستم من – هادی 22 اردیبهشت 96- کرج

hello dear teacher

i review lesson 9 ,3 units and i have a question

 

در همه جا بعد از کلمه go کلمه to اومده مثل

i goi to school everyday

ولی در این جمله بعد از کلمه go کلمه to نیومده ؟

 

they always go mountain climbing.

thank you salamzaban


سلام زبان:

هر وقت رفتن به معنای ترک یک مکان به منظور انجام کار خاصی باشه دیگه نیازی به to  نداره مثل

go swimming, go shopping, go mountain climbing, …

شما ممکن است این را هم بپسندید