شروع یادگیری زبان

ابتدای سال عضو سلام‌ زبان شدم و متاسفانه اتفاقی افتاد که نتوانستم یادگیری زبان را در اینجا ادامه بدهم. ولی از امروز شروع می‌کنم.

bigdeli.mjj


سلام زبان:

عالی مرسی