سطح1- گزارش چهارم- ونکی- 31 اردیبهشت- تهران

سلام

چند روز درگیر کار و بعدش مسافرت بودم… در روزهای آینده سریعتر پیش میروم تا خودم رو برسونم.

قسمتی از درس پنجم مطالعه شد.


سلام زبان:

ممنون