رضا – گزارش شانزدهم-25اردیبهشت – تهران

hello
I reviewed lesson 8 tonight
I listen to English music and I think about means
see you soon
thank you


salamzaban:

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید