رضا – گزارش سی یکم-26خرداد – تهران

Hello
I reviewed lesson 18 tonight
I’m happy because I started to study English again
thank you
see you soon


salamzaban:

very good

شما ممکن است این را هم بپسندید