رضا – گزارش سی دوم-28خرداد – تهران

Hello
I reviewed lesson 19 tonight
thank you
see you soon


salamzaban:

please send me more English voices: @salamzabanhelp

شما ممکن است این را هم بپسندید