رضا – گزارش بیست و دوم-2خرداد – تهران

hello
I’m sorry
I was absent for 3 days

but I started to study English today

thank you
see you soon


salamzaban:

no problem thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید