رضا – گزارش بیست وهشتم-10خرداد – تهران

Hello

I just reviewed lesson 16 today

bud I tried more tomorrow

thank you

see you soon


salamzaban:

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید