بیست و یکیمن گزارش کار من – مجتبی – mojiy511 – 1396/4/15

Hello I think in English during today and I read lesson 9

Thank you


salamzaban:

and about your activity in the chat group or with partners?

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *