بادرود در درس دوم من یاد گرفتم رنگها وضمایر فاعلی…

بادرود در درس دوم من یاد گرفتم رنگها وضمایر فاعلی خدانگهدار


سلام زبان:

ممنون