ارسال گزارش درس lesson 4

مولودی _ ۲۷ اردیبهشت ماه _ درس ۴ از دوره امریکن  امریکن سطح یک را مطالعه کردم.

Hi.my name is kamran. I am kord and  I am from orumieh and I am a university student my major is Law. and I Like  Language Einglish.

 


salamzaban:

very good