ارسال گزارش درس Lesson ۸

مولودی _ یازدهم خردادماه _ درس ۸ از دوره سطح یک امریکن را مطالعه کردم. ببخشید بخاطر امتحانات دیر ارسال کردم.


سلام زبان:

خواهش می کنم امیدوارم در امتحانات موفق باشید