ارسال گزارش درس 1 تا 6

مولودی – پنجم خردادماه – در حال مرور درس 1 تا 6  از سطح یک دوره امریکن هستم . با تشکر


سلام زبان:

ممنون